Regler Cummins Pumpe

  • Funktion der Zahnradpumpe.
  • Funktion des PTG-Fliehkraftreglers.
  • Funktion des VS-Reglers.
  • Funktion der Drosselwelle.
  • Funktion der VS Drosselwelle.
  • Funktion des Abschaltmagnetventils.

Beschreibung

Bestellnummer 356